Vedtægter for Danske Kvægfagdyrlægers Forening

 
§1: Navn

Selskabets navn er “Danske Kvægfagdyrlæger”. Selskabet er oprindelig stiftet d. 1.10.1982. D. 25.10.2001 vedtog selskabet at blive et fagligt selskab med direkte reference til Den Danske Dyrlægeforening. Selskabet respekterer vedtægterne for Den Danske Dyrlægeforening. Selskabet har efter godkendelse i hovedbestyrelsen af sine vedtægter status som Den Danske Dyrlægeforenings officielle selskab for kvægfagdyrlæger. Selskabets hjemsted er Den Danske Dyrlægeforening.

§2: Formål

Selskabets formål er:
1. At samle fagdyrlæger vedrørende kvæg godkendt af Den Danske Dyrlægeforening om fælles faglige og organisatoriske interesser.
2. At medvirke til efteruddannelse af kvægfagdyrlæger ved at arrangere kurser og lignende bl.a. i samarbejde med DDD-KURSUS.
3. At formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om kvægfaglige spørgsmål.
4. At fungere som faglig høringsgruppe for hovedbestyrelsen.
 

§3: Medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages kvægfagdyrlæger godkendt af Den Danske Dyrlægeforening. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Godkendelse af medlemskabet sker på den førstkommende generalforsamlingen efter indmeldelsen.
 stk 2:
 Som passive medlemmer kan optages tidligere kvægfagdyrlæger, hvis godkendelse er udløbet og kursister, der har gennemført hele den teoretiske del af fagdyrlægekursus, men som ikke har opnået godkendelse.
 stk 3:
 Ethvert medlem skal være medlem af Den Danske Dyrlægeforening eller være medlem af den nationale dyrlægeforening i det land, hvor man har ophold.

§4: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Genvalg kan kun finde sted én gang. Hvert år afgår efter tur én af bestyrelsens medlemmer.
 stk 2:
 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, 1 sekretær/næstformand og 1 kasserer.
 stk 3:
 Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2 af dens medlemmer er til stede.
 stk 4:
 Referat af bestyrelsesmøder føres elektronisk.
 stk 5:
 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere er i stand til at udøve sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig med en ny, idet suppleanten indtræder i bestyrelsen. Suppleanten sidder for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode. Vælges suppleanten efterfølgende som bestyrelsesmedlem anses dette for nyvalg.
 stk 6:
 Bestyrelsen honoreres i henhold til PDA´s takster for tabt arbejdsfortjeneste.

§5: Kontingent og regnskab

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og er ens for aktive og passive medlemmer.
 stk 2:
 Regnskabsåret er kalenderåret, dog som overgangsordning er regnskabsåret fra 1. september 2003 til 31. december 2004.
 Stk 3:
 Regnskabet skal før generalforsamlingen revideres af 2 revisorer uden for bestyrelsen.
 Stk 4:
 Ved generalforsamlingen vælges hvert år en revisor for 2 år, samt en revisorsuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted. Hvert år afgår efter tur en revisor.

§6: Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årlig i januar kvartal, dog første gang i januar kvartal 2005. Generalforsamlingen er i alle henseender foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænse. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med udsendelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
 stk 2:
 Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. valg af dirigent
  2. godkendelse af nye medlemmer
  3. bestyrelsens beretning
  4. godkendendelse af regnskab
  5. godkendelse af budget og fastlæggelse af kontigent
  6. forslag fra medlemmer og bestyrelse
  7. valg af bestyrelsesmedlem
  8. valg af bestyrelsessuppleant
  9. valg af revisor/revisorsuppleant
  10. eventuelt

stk 3:
 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 stk 4:
 Referat af generalforsamlingens forhandlinger arkiveres elektronisk og er inden for en måned efter generalforsamlingen tilgængelige på foreningens hjemmeside.
 stk 5:
 Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 1.december.
 stk 6:
 Generalforsamlingens afgørelser sker normalt ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver ændringer af vedtægterne 2/3-dels flertal. Skriftlig afstemning skal foretages efter påkrav fra minimum en deltager.
 stk 7:
 Opstilling af kandidater sker mundtlig med mindre et medlem ønsker skriftlig opstilling. Intet aktivt medlem kan modsætte sig valg.
 stk 8:
 Valg til bestyrelsen skal altid foregå skriftlig. Såfremt ingen kandidat ved første afstemning opnår over halvdelen af stemmerne, foretages omvalg mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer. Den, der herefter opnår det højeste stemmetal, er valgt.
 stk 9:
 Der tilkommer hvert aktivt medlem 1 stemme, mens passive medlemmer ingen stemmeret har. Kun personligt fremmødte medlemmer har stemmeret.

§7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med sædvanligt varsel efter skriftligt krav fra mindst 25% af de aktive medlemmer eller et flertal i bestyrelsen. Generalforsamlingen skal finde sted senest 6 uger herefter.

§8: Eksklussion af medlemmer

Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer med 2/3 flertal, hvis disse har uvist adfærd eller foretaget sig handlinger, som er i strid med selskabets formål og vedtægter eller er i kontingentrestance på mere end 1 år

§9: Selskabets opløsning

Selskabet kan opløses på en generalforsamling med vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer, eller ved en urafstemning, som afholdes skriftligt blandt selskabets medlemmer senest 30 dage efter generalforsamlingen. Ved denne afstemning kræves simpel stemmeflerhed.
 stk 2:
 Selskabets formue overføres til Dyrlægernes understøttelsesforening.

§ 10: Forpligtigelser

Foreningen forpligtiges ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand
 stk 2:
 Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtigelser
 stk 3:
 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid hørende formue.Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

§ 11: Godkendelse af vedtægter

Disse vedtægter er vedtaget på den 27.01.2011 afholdte generalforsamling og efterfølgende godkendt i DDD’s hovedbestyrelse den ??.